Pojęcie danych osobowych jest ściśle powiązane z terminologią prawniczą. Zostało ono wprowadzone do polskiego sytemu prawnego poprzez Konstytucję RP gdzie w art. 47 określone zostało, iż „(…) każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci, i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu.”

Natomiast art. 51 Konstytucji stwierdza :

 • Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
 • Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
 • Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
 • Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.”

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego. 25 maja 2018 roku weszło w życie „RODO”, zwanym także „GDPR”. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Aby sprostać nowym wymaganiom związanym z przepisami wynikającymi z RODO proponujemy Państwu następujące usługi:

 • wykonanie audytu prawnego i informatycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych w Państwa Firmie lub Instytucji z wyszczególnieniem potencjalnych zagrożeń i nieścisłości w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz określeniem Państwa statusu względem innych podmiotów (administrator danych, współadministrator, procesor),
 • opracowanie procedur wewnętrznych oraz niezbędnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w Państwa Firmie lub Instytucji,
 • przeszkolenie Państwa pracowników w tym również osoby kandydujące na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwa Przedsiębiorstwie w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami współpracy w zakresie ochrony danych osobowych zapraszam do kontaktu m.sobota@atai.pl lub pod numerem telefonu 504-754-471.

  Prowadzimy także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych jeżeli są Państwo zainteresowani samym szkoleniem zapraszamy do zakładki „Szkolenia”.

  image